Sách Bộ Nguyên tắc Thực hành cho các Tổ chức xã hội khi tham gia đóng góp xây dựng chính sách

Trong điều kiện mở rộng và phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay, hoạt động vận động và đóng góp xây dựng chính sách cho các tổ chức xã hội (CSOs) trở nên thiết yếu. CSOs mong muốn được đóng góp nhiều hơn trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội và môi trường, đặc biệt là các chính sách phục vụ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm đảm bảo cách chính sách này sẽ đáp ứng các quyền và sự tiếp cận công bằng các dịch vụ công cho cộng đồng, bao gồm cả các nhóm dễ bị tổn hương trong xã hội.

Với kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và nâng cao năng lực về vận động chính sách cho CSOs Việt Nam, đồng thời đang dẫn dắt tiến trình vận động chính sách tạo môi trường phát triển thuận lợi cho CSOs Việt Nam, MSD đề xuất xây dựng “Bộ Nguyên tắc thực hành cho các tổ chức xã hội tham gia đóng góp xây dựng chính sách” để hướng dẫn cơ chế cho CSOs tham gia vào các quá trình xây dựng và ra quyết định chính sách dân chủ của nhà nước.

Bộ Nguyên tắc hướng dẫn thực hành tốt, không có tính chất ràng buộc, không quy định quy tắc hoặc yêu cầu cơ chế thực thi. Bộ Nguyên tắc cung cấp các hướng dẫn cơ bản cho CSOs về tiến trình thực hiện đóng góp xây dựng chính sách bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tế thông qua đối thoại và hợp tác giữa CSOs và cơ quan công quyền. Mục đích cuối cùng là để tạo điều kiện tương tác và tăng cường trao quyền và sự tham gia trong tiến trình dân chủ của các tổ chức xã hội tại cấp địa phương và quốc gia.

Bộ Nguyên tắc này là đề xuất của MSD, được lấy ý kiến tham vấn từ các thành viên CSA Việt Nam, CSOs trên lãnh thổ Việt Nam và các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu để có thể đạt được sự đồng thuận tương đối giữa tất cả các bên liên quan.

Bộ Nguyên tắc sẽ cung cấp động lực và sự ủng hộ cho xu hướng tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và của nhân dân trong tiến trình hoạch định chính sách phát triển của nhà nước.

Sách do Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và phát triển bền vững (MSD) biên soạn, với sự hỗ trọ kinh phí của Quỹ Dân chủ Liên Hiệp Quốc (UNDEF).

Download sách tại đây!