Liên minh hành động vì sự write my essay for me please phát triển các tổ chức xã hội Việt Nam (CSA Việt Nam) là tập hợp của các tổ chức xã hội (TCXH) và các cá nhân hoạt động tại Việt Nam tâm huyết và chia sẻ mục đích chung trong việc nâng cao năng lực vận động và đóng góp xây dựng chính sách vì môi trường phát triển sigmaessays.com thuận lợi cho các TCXH tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát business law assignment 1 essay did jim and laura buy a car triển của các TCXH, đồng thời tham gia bảo vệ quyền lợi cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Để thực hiện tôn chỉ này, mục tiêu của Liên minh bao gồm:

 • Vận động thúc đẩy môi trường hoạt động thuận lợi cho các TCXH VN, nhằm tạo điều kiện cho các TCXH tham gia tích cực vào quá trình phát triển;
 • Phối hợp xây dựng chiến lược và thực hiện vận động chính sách tăng cường vai trò tham gia vận động, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các TCXH Việt Nam;
 • Chia sẻ, phối hợp nâng cao năng lực cho các thành viên thuộc liên minh về: cơ sở pháp lý, các phương pháp, công cụ VĐCS để việc VĐCS hiệu quả, đúng hướng theo pháp luật của Việt Nam;
 • Tăng cường truyền thông về hoạt động VĐCS cho các thành viên liên minh và tới các nhà hoạch định chính sách, các nhà tài trợ và truyền thông Phối hợp thực hiện các chương trình dự án VĐCS.

Trước hết, chúng tôi thấy rằng trong thời gian vừa qua, môi trường chính sách bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện cho các TCXH thành lập, hoạt động và tham gia đóng góp xây dựng chính sách. Một số ví dụ cụ thể như:

 • Về việc tổ chức hoạt động của các TCXH: Thực hiện chủ trương của Đảng về mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tập hợp nhân dân (Nghị quyết Đại hội Đảng IX), nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc ra đời và phát triển các TCXH đã được ban hành, bước đầu đã tạo điều kiện cho các loại hình TCXH đã được thành lập và hoạt động ngày càng có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần vào quá trình phát triển đất nước
 • Mặt khác để phát huy vai trò đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật của các TCXH, Nhà nước (NN) có nhiều văn bản pháp qui tạo điều kiện cho TCXH tham gia vào công việc này, đăc biệt Luật ban hành văn bản qui phạm Pháp luật. Nhiều TCXH đã có đóng góp ý kiến tốt cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao
 • Để thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các bên vào quá trình phát triển, trong “ Văn kiện quan hệ đối tác Việt Nam” đã nêu rõ: “Chính phủ và các nhà tài trợ coi trọng vai trò của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và xã hội, các tổ chức phi Chính phủ trong nước và quốc tế, khu vực tư nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Chính phủ cam kết tạo môi trường thuận lợi và hỗ trợ sự tham gia của các thực thể này vào quá trình phát triển với tư cách là người thụ hưởng, tham gia thực hiện và giám sát quá trình thực hiện ở các cấp”.

Đây là các văn bản pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy việc thành lập và tham gia đóng góp xây dựng chính sách của các TCXH Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thực tế chúng tôi thấy:

 • Văn bản qui định về tổ chức hoạt động cũng như cơ chế, chính sách đã tạo điều kiện cho các TCXH tham gia vào quá trình phát triển, song so với nhu cầu còn thiếu và chưa đủ, nhiều văn bản không còn phù hợp với cơ chế mới và quá trình đổi mới và hội nhập. Đối với việc đóng góp xây dựng chính sách chưa có chế tài qui định việc tiếp thu và giải trình những ý kiến của TCXH, tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng văn bản qui pham pháp luật theessayclub.com còn hạn chế, nhất là các văn bản hướng dẫn… Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc đóng góp của chúng tôi.
 • Ngoài ra, về phía các TCXH, tính chuyên nghiệp trong các hoạt động tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội hạn chế; chưa có đủ cơ sở dữ liệu hay thông tin có cơ sở khoa học để bảo vệ ý kiến đóng góp

Để đẩy mạnh sự tham gia và đóng góp của các TCXH Việt Nam cho phát triển, xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, từ thiện nhân đạo, góp phần han chế những tiêu cực của kinh tế thị trường, chúng tôi mong muốn các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy xây dựng văn bản pháp qui cụ thể, thúc đẩy môi trường chính sách cho sự phát triển thuận lợi của các TCXG Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được trở thành một đối tác chính thức tham gia vào quá trình này, nhằm làm cho chính sách đi vào đời sống vì hạnh phúc của người dân, đặc biệt là nhóm cộng đồng yếu thế trong xã hội mà chúng tôi đang phục vụ.

Với vai trò là Liên minh Hành động vì sự phát triển cho các TCXH Việt Nam, trong giai đoạn 2013 – 2016, CSA Việt Nam định hướng:

 • Xây dựng Liên minh phát triển vững mạnh nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức thành viên về kỹ năng, phương pháp, công cụ VĐCS để việc vận động chinh sách có hiệu quả, đúng pháp luật;
 • Tham gia cùng với các cơ quan Nhà nước để thúc đẩy việc nghiên cứu và xây dựng các chính sách mới và cụ thể hoá các chính sách nhằm tạo môi trường thể chế thuận lợi cho sự tham gia của các TCXH vào các Chương trình nghị sự phát triển; các cơ chế, chính sách liên quan đến việc tổ chức, hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận như Luật về Hội, Luật tiếp cận thông tin, Luật thuế phi lợi nhuận, v.v..
 • Tham gia phản biện, đóng góp bổ sung vào các văn bản qui phạm pháp luật, các cơ chế chính sách đã ban hành liên quan đến sự phát triển của các tổ chức xã hội và đặc biệt các quyền của cộng đồng dễ bị tổn thương;
 • Tham gia giám sát việc thực thi một số Luật, chính sách liên quan đến quyền của người dân trong phát triển, đặc biệt là người yếu thế như Luật Người khuyết tật, Luật bảo vệ tài nguyên nước, Luật Bình đẳng giới, Luật bảo vệ quyền người tiêu dùng, Luật phát triển đô thị, v.v..
 • Chúng tôi sẽ cung cấp theo khả năng các dữ liệu thông tin về các TCXH, các tổ chức phi chính phủ để giúp Chính phủ điều phối, tăng cường năng lực và chia sẻ thông tin.
 • Chúng tôi cùng cộng đồng triển khai và thúc đẩy vai trò của cộng đồng trong giám sát việc cung cấp và chất lượng các dịch vụ công
 • Chúng tôi nghiên cứu, khảo sát cung cấp bằng chứng về vai trò của các TCXH và các nghiên cứu về phương thức tạo môi trường thuận lợi cho các TCXH Việt Nam

Trong quá trình hoạt động Liên minh, chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cơ quan Nhà nước, đặc biệt Bộ kế hoạch đầu tư trong việc thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam trong “Văn kiện quan hệ đối tác Việt Nam”, của Bộ Nội Vụ trong việc soạn thảo các dự án luật liên quan đến hội, của Bộ tài chính liên quan đến các quy định tài chính và thuế cho các hoạt động phi lợi nhuận, của Quốc hội trong việc đảm bảo sự tham gia công bằng cho các TCXH, v.v.. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi sự ủng hộ và hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các TCXH khác, truyền thông và người dân để CSA Việt Nam có thể phát triển vững mạnh, đáp ứng nhu cầu và bảo vệ quyền lợi chính đáng, đúng pháp luật cho các TCXH và cộng đồng dễ bị tổn thương mà các TCXH đang phục vụ.