Luật đất đai (2004)

LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, … Tiếp tục

Luật Người Khuyết tật (2011)

QUỐC HỘI _______ Luật số: 51/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______ LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT                                                                                                                      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt … Tiếp tục